Nowości  Kosmonautyka    
 


Kosmonautyka.pl > Chińska ministacja kosmiczna Tiangong 2 na orbicie

2016-09-15 Chińska ministacja kosmiczna Tiangong 2 na orbicie

Moduł orbitalny Tiangong 2, określany często jako druga chińska stacja kosmiczna, jest już na orbicie okołoziemskiej.


Wyniesienie Tiangong 2

Moduł Tiangong 2 wyniosła nowa chińska rakieta nośna Chang Zheng 7. Nowy "Niebiański Pałac" jest zbliżony parametrami do swojego poprzednika Tiangong 1 - był bowiem jego wersją zapasową. Udoskonalono system podtrzymywania życia dzięki czemu ma wystarczyć na miesiąc pobytu kosmonautów.

Ministacja krążyć będzie docelowo na wysokości 393 km ponad powierzchnię Ziemi. Już w październiku 2016 roku do Tiangong 2 przybije dwuosobowa załoga statku kosmicznego Shenzhou 11.


Wynosząca Tiangong 2 rakieta nośna Long March-2F startowała z kosmodromu Jiuquan (grafika: Xinhuanet)

Do przylotu tajkonautów w module będą prowadzone zdalnie niektóre eksperymenty. Jednym z kilkunastu takich eksperymentów jest chińsko-szwajcarsko-polski projekt POLAR. Aparatura POLAR-a zaprojektowana i stworzana została ze strony polskiej przez naukowców i inżynierów z Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).

"Wy­strze­lo­na dziś ra­kie­ta wpro­wa­dzi na­sze urzą­dze­nia na or­bi­tę oko­ło­ziem­ską. POLAR bę­dzie pierw­szym w hi­sto­rii urzą­dze­niem, prze­zna­czo­nym głów­nie do ba­da­nia po­laryzacji pro­mie­nio­wa­nia gam­ma, po­cho­dzą­cego z roz­bły­sków. Do­tych­cza­so­wych po­mia­rów jest za­le­d­wie kil­ka i są obar­czo­ne du­żą nie­pew­no­ścią. Tym­cza­sem po­laryzacja mo­że zdra­dzić nam, ja­ki jest me­cha­nizm po­wsta­wa­nia roz­bły­sków. Choć wła­ści­wych da­nych na­uko­wych spo­dzie­wa­my się do­pie­ro za kil­ka mie­się­cy, to ma­my na­dzie­ję, że re­ali­zo­wa­ny eks­pe­ry­ment wkrót­ce po­zwo­li nam le­piej zro­zu­mieć na­tu­rę tych po­tęż­nych ko­smicz­nych wy­buchów, a tym sa­mym roz­wią­zać ko­lej­ną za­gad­kę ota­cza­ją­ce­go nas Wszech­świa­ta." - powiedziała prof. Agniesz­ka Pol­lo, kie­row­nik Za­kła­du Astro­fi­zy­ki NCBJ.


Tiangong 2 podczas budowy

Dane techniczne Tiangong 2:

  • załoga: 3 osoby
  • długość: 14,4 m
  • średnica: 4,2 m
  • masa: 20 t
  • porty cumownicze: 2

W kwietniu 2017 roku do ministacji przybije zaś pierwszy chiński bezzałogowy towarowy statek kosmiczny Tianzhou 1.

Tiangong 2 jest kolejnym krokiem do docelowej dużej, modułowej chińskiej stacji kosmicznej (program Tiangong). Główny moduł tej stacji poleci na orbitę w 2018 roku. Działać ma w pełni (stały pobyt ludzi) już w 2022 roku.

Wsparcie

 

Na bieżąco. Za darmo. Codzienne.
Wesprzyj rozwój portalu Kosmonautyka.pl!

Kosmonautyka.pl na serwisach społecznościowych: